Svätý Otec František vyhlásil „Svätý rok milosrdenstva“. Tento rok sa začne 8.decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zavŕši sa 20.novembra 2016 v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho Milosrdenstva. Tento rok by mal byť „novou etapou cesty Cirkvi v jej poslaní zaniesť každému človeku evanjelium milosrdenstva.“ Otvorenie jubilea sa uskutoční v čase 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu (8.12.1965) a nadobúda preto osobitný význam podnecovania Cirkvi, aby pokračovala v práci začatej koncilom.

Jeden z dokumentov Koncilu je aj Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení – Dei Verbum (Božie Slovo). Na záver tejto konštitúcie nás konciloví otcovia vyzývajú:

Posvätný koncil veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli „vznešené poznanie Krista Ježiša“. Lebo „nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista“. Preto nech sa ochotne a s radosťou oboznamujú s posvätným textom buď prostredníctvom posvätnej liturgie, ktorá oplýva Božími výrokmi, alebo nábožným čítaním, prípadne pomocou iných na to vhodných prostriedkov a podujatí, ktoré sa dnes všade chválitebne šíria so schválením a pod vedením duchovných pastierov. Nech však pamätajú, že čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Lebo „keď sa modlíme, jemu sa prihovárame, a keď čítame Božie výroky, jeho počúvame“.

Nech sa teda čítaním a štúdiom Svätého písma Pánovo slovo rýchle šíri a oslávi a Cirkvi zverený poklad Božieho zjavenia nech čoraz viac prenikne do ľudských sŕdc. Ako častá účasť na eucharistickom tajomstve zveľaďuje život Cirkvi, tak isto možno očakávať nové oživenie duchovného života zo zvýšenej úcty k Božiemu slovu, ktoré „trvá naveky“.

Vo farnosti vám ponúkame projekt „Každý deň s Bibliou“. Spočíva v tom, že každý deň si prečítame doma (individuálne alebo spoločne v rodine) jednu kapitolu z Biblie – začneme Novým Zákonom. Po prečítaní tejto kapitoly zamyslime sa chvíľku nad prečítaným Božím slovom (môžu nám pomôcť poznámky v Biblii alebo nejaký komentár). Raz do mesiaca (v nedeľu po litániach) bude pre záujemcov i spoločné stretnutie v kostole pod vedením kňaza. Rozpis kapitol, ktoré budeme v jednotlivé dni čítať nájdete na tri mesiace vždy na farských výveskách ako i na webovej stránke farnosti (www.trencianskatepla.fara.sk – pastorácia – biblia na každý deň).

Čo tým chceme dosiahnuť? Prehĺbiť našu vieru! Keď sa naučím pravidelne čítať Bibliu a premýšľať nad ňou, tak potom môžem aj žiť podľa Božieho slova (nielen v kostole, ale v každodennom živote). A keď žijem podľa viery, potom ju môžem i odovzdávať ďalším generáciám. Stojí pred nami (pred každým z nás) veľká úloha.

Máme teda šancu i cez denné čítanie Božieho slova prehĺbiť sa vo viere. Využime vo farnosti i túto možnosť. Denne (ak by nám to ozaj nevyšlo, tak tú neprečítanú kapitolu si doplním nasledujúci deň) sa stretajme pri Božom slove. Bude to 5-10 minút (niektoré kapitoly sú možno len na 2-3 minúty). Už do polovice augusta budeme mať prečítaný celý Nový zákon a potom môžeme prejsť i na starozákonné spisy. Nebojme sa! Dajme sa osloviť! Začíname 1.decembra!!!

Ján Vallo, farár

 

Rozpis biblických čítaní na mesiace január - apríl 2020:

Január  2020

Február 2020    

Marec  2020

Apríl 2020

1

2.Korinťanom 10

1

1.Solúnčanom 3

1

Jakubov 2

1

Zjavenie 12

2

11

2

1.Timotejovi 1

2

3

2

13

3

12

3

2

3

4

3

14

4

13

4

3

4

5

4

15

5

Galaťanom 1

5

4

5

1.Petrov 1

5

16

6

2

6

5

6

2

6

17

7

3

3

7

6

7

3

7

18

8

4

8

2.Timotejovi 1

8

4

8

19

9

5

9

2

9

5

9

20

10

6

10

3

10

2.Petrov 1

10

21

11

Efezanom 1

11

4

11

2

11

22

12

2

12

Títovi 1

12

3

12

 

13

3

13

2

13

1.Jánov 1

13

 

14

4

14

3

14

2

14

 

15

5

15

Filemonovi

15

3

15

 

16

6

16

Hebrejom 1

16

4

16

 

17

Filipanom 1

17

2

17

5

17

 

18

2

18

3

18

2.Jánov

18

 

19

3

19

4

19

3.Jánov

19

 

20

4

20

5

20

Júdov

20

 

21

Kolosanom 1

21

6

21

Zjavenie 1

21

 

22

2

22

7

22

2

22

 

23

3

23

8

23

3

23

 

24

4

24

9

24

4

24

 

25

1.Solúnčanom 1

25

10

25

5

25

 

26

2

26

11

26

6

26

 

27

3

27

12

27

7

27

 

28

4

28

13

28

8

28

 

29

5

29

Jakubov 1

29

9

29

 

30

2.Solúnčanom 1

-

-

30

10

30

 

31

2

-

-

31

11

31